omniseq.nl

Information Security and GDPR

Introductie

Met deze Privacy & Cookie verklaring informeert OMNISEQ.NL u over waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, hoe wij deze verwerken en beschermen en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen ervoor zeker altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te handelen.

OMNISEQ.NL waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website https://omniseq.nl of verwante communicatiekanalen, zoals onze sociale media en/of kanalen en blogs. OMNISEQ.NL, gevestigd in Hilversum, levert informatiebeveiligings diensten aan bedrijven en instellingen en onderhoudt deze kanalen uitsluitend voor informatievoorziening aan -en  communicatie met- zakelijke klanten en prospects.

Deze verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die OMNISEQ.NL kan vastleggen tijdens uw contacten met OMNISEQ.NL, zoals wanneer u onze website bezoekt, u abonneert op nieuwsbrief of contact met ons opneemt.

Wij zullen u een Kennisgeving presenteren op het moment dat wij persoonsgegevens van u nodig hebben. Hierin staat onder andere precies vermeld welke gegevens we van u vragen, voor welk doel wij die nodig hebben, hoe we ze beschermen, hoe lang we ze bewaren, met wie we ze delen en wat uw rechten zijn, onder meer om deze gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen en te laten verwijderen.

Waarom hebben we u uw persoonlijke gegevens nodig?

Wij kunnen u vragen uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

·      Het op uw verzoek toesturen van informatie over OMNISEQ.NL diensten

·      Het onderhouden van de relatie met u als klant

·      Het verbeteren van onze diensten

·      Het verbeteren van onze website

·      Het beantwoorden van uw vragen

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tijdens uw interacties met OMNISEQ.NL kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen, zoals:

·      Uw naam

·      Uw e-mailadres

·      Uw functie

·      Uw zakelijke telefoonnummer

·      Naam en adres van het bedrijf of de instelling waarvoor u werkzaam bent

·      Gegevens die in het kader van de zakelijke relatie noodzakelijk zijn

Daarnaast kunnen wij -afhankelijk van de cookie instellingen in uw browser- gegevens verzamelen over uw internet adres, systemen en activiteiten zoals:

·      Het externe IP adres van de router waarmee u aan het internet bent verbonden

·      Uw cookie-ID

·      Het type webbrowser dat u gebruikt

·      De webpagina's die u op onze websites bezoekt

·      Uw gebruik van en uw activiteiten op onze OMNISEQ.NL-pagina's

Hoe komen wij aan uw persoonlijke gegevens?

Hiervoor zijn er twee manieren, een waarbij u actief bent en een waarbij u passief bent. U kunt uw persoonsgegevens actief op meerdere manieren met OMNISEQ.NL delen, zoals:

·      U registreren als klant van OMNISEQ.NL;

·      U abonneren op een OMNISEQ.NL-nieuwsbrief;

·      U aanmelden voor een door OMNISEQ.NL geleverde dienst

·      Communiceren met OMNISEQ.NL, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon

Om uw persoonsgegevens passief te delen, moet u uw browser zodanig instellen, dat cookies worden geaccepteerd. Web servers, ook de onze, genereren cookies, die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. Door deze later weer uit te lezen onthouden web servers op welke pagina u was, of u bent ingelogd, enzovoort. Onze cookies kunnen stukjes informatie bevatten die tot persoonsgegevens worden gerekend, zoals een uniek identificatienummer, het externe IP adres van uw router en het type browser dat u gebruikt.

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen, alle of alleen bepaalde cookies, bijvoorbeeld functionele cookies, accepteert. Als u bezorgd bent om uw privacy bevelen wij u aan uw browser zo in te stellen dat alleen functionele cookies worden geaccepteerd. Als u al onze cookies in uw browser weigert, zullen bepaalde gedeelten van onze website(s) mogelijk niet meer werken. U kunt zich dan bijvoorbeeld niet meer aanmelden voor de nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden door ons niet gecombineerd, uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier gedeeld of openbaar gemaakt. OMNISEQ.NL zal persoonsgegevens alleen vrijgeven op uw uitdrukkelijk verzoek of indien dit wettelijk is vereist. Waar OMNISEQ.NL gebruik maakt van Verwerkers zijn deze contractueel gebonden tot geheimhouding.

Wat zijn uw privacy rechten?

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, blijven ze uw eigendom. In de Kennisgeving informeren wij u over uw precieze rechten; u heeft altijd recht uw gegevens in te zien, zodat u deze kunt laten bijwerken en wijzigen. Maar in de meeste gevallen kunt u ook uw gegevens laten verwijderen, ons verzoeken de verwerking te beperken of bezwaar maken tegen de verwerking. Als wij u gevraagd hebben om toestemming bij het verzamelen van persoonsgegevens, kunt u die toestemming later altijd weer intrekken. U kunt uw rechten eenvoudig uitoefenen door een email te sturen aan privacy@omniseq.nl

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u met ons deelt bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk. Hoe lang dat is hangt af van het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben. Bij elke verwerking van persoonsgegevens vermelden wij het doel en de bewaartermijn in de Kennisgeving.

Links naar andere websites

Wanneer u de OMNISEQ.NL-websites bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden niet beheerd door OMNISEQ.NL en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens door deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

 

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang. OMNISEQ.NL maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, anonimiseren en versleutelen bepaalde typen gegevens, zoals gevoelige persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziene versies op onze websites. We plaatsen dan een opvallende melding op onze homepage en geven aan wanneer de verklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Waar en hoe kunt u een klacht indienen?

 

Indien u nog vragen mocht hebben over de het privacybeleid van OMNISEQ.NL, dan kunt u contact met ons opnemen. Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hopen wij dat u ons dat laat weten. Wij zien alle feedback als een middel om te leren en worden graag uitgedaagd uw negatieve ervaring om te zetten in een positieve!

U ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor moet u op de website van de AP een formulier invullen.

 

Onze Contactpersoon Privacy is Ir. N. Bel; u kunt hem bereiken via email: nb@omniseq.nl of privacy@omniseq.nl